top of page

Servicevoorwaarden​

Servicevoorwaarden

1. BEVESTIGING EN AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN VAN DE GEBRUIKER

Runaway Play Limited met statutaire zetel te 8 Stafford Street, Dunedin Central, Dunedin, Nieuw-Zeeland ("Ons" of "Wij") biedt de Runaway-website ( www.runawayplay.com ) ("Website") en verschillende mobiele games en diensten ( gezamenlijk, de "Services") aan u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw naleving van alle voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen die hierin zijn opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen (de "Gebruiksvoorwaarden"), evenals enige andere schriftelijke overeenkomst tussen ons en u . In aanvulling; bij het gebruik van bepaalde Services of materialen zijn gebruikers onderworpen aan alle geposte regels die van toepassing zijn op dergelijke Services of materialen die voorwaarden en bepalingen kunnen bevatten naast die in deze Gebruiksvoorwaarden. Al dergelijke richtlijnen of regels worden hierbij door middel van verwijzing opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

 

DOOR DEZE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. ALS U NIET GEBONDEN WILT ZIJN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, VERLAAT U DE DIENST NU. UW VERHAALSMOGELIJKHEID BIJ ONTEVREDENHEID MET DEZE DIENSTEN, OF ENIGE PRODUCTEN, DIENSTEN, INHOUD OF ANDERE INFORMATIE DIE OP OF VIA DEZE DIENSTEN BESCHIKBAAR IS, IS HET STOPPEN VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENST. UW GEBRUIK VAN DEZE DIENSTEN.

 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf 4 november 2020. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om deze Diensten en deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te herzien en om uzelf vertrouwd te maken met eventuele wijzigingen. Als u deze Services na dergelijke wijzigingen blijft gebruiken, betekent dit een erkenning van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden en een akkoord om zich te houden aan en gebonden te zijn aan de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

 

Zoals gebruikt in deze Gebruiksvoorwaarden, omvatten verwijzingen naar onze "Gelieerde Ondernemingen" onze eigenaren, dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, functionarissen, directeuren, leveranciers, partners, sponsors en adverteerders, en omvatten (zonder beperking) alle partijen die betrokken zijn bij het creëren, produceren. en/of het leveren van de Diensten en/of de inhoud ervan.

 

2. BESCHRIJVING VAN DIENSTEN

We stellen verschillende Services beschikbaar, inclusief via de Website en platforms van derden (zoals Apple App Store of Google Play Store), inclusief online games met optionele verkoop van premium artikelen. U bent verantwoordelijk voor het op eigen kosten verstrekken van alle apparatuur die nodig is om de Services te gebruiken, inclusief een computer, modem en internettoegang (inclusief betaling van alle kosten die aan dergelijke toegang zijn verbonden).

 

We behouden ons het exclusieve recht voor om een of alle Services, met inbegrip van de functies van de Service, op elk moment met of zonder kennisgeving aan u te wijzigen of stop te zetten. We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij als we een dergelijk recht uitoefenen. Alle nieuwe functies die de dan geldende Services aanvullen of verbeteren, zijn ook onderworpen aan deze 'Gebruiksvoorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

 

3. REGISTRATIEGEGEVENS EN PRIVACY

Om toegang te krijgen tot sommige van de Services, moet u een account en wachtwoord gebruiken die kunnen worden verkregen door ons online registratieformulier in te vullen, waarin om bepaalde informatie en gegevens wordt gevraagd ("Registratiegegevens"), en het onderhouden en bijwerken van uw Registratiegegevens indien vereist, Door u te registreren, gaat u ermee akkoord dat alle informatie in de Registratiegegevens waar en nauwkeurig is en dat u deze informatie indien nodig zult onderhouden en bijwerken om deze actueel, volledig en nauwkeurig te houden.

 

U verleent ons ook het recht om bepaalde Registratiegegevens over u aan derden bekend te maken. 

 

De informatie die we verkrijgen door uw gebruik van de Services, inclusief Registratiegegevens, is onderworpen aan ons Privacybeleid, dat specifiek door verwijzing is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

 

4. GEDRAG INZAKE DIENSTEN

Uw gebruik van de Services is onderworpen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en u bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud van uw communicatie via de site. Door informatie te plaatsen in, of anderszins gebruik te maken van een communicatiedienst, een chatroom, prikbord, nieuwsgroep, softwarebibliotheek of andere interactieve dienst die voor u beschikbaar kan zijn op of via de Diensten, stemt u ermee in dat u niet zult uploaden, delen, inhoud plaatsen, of anderszins distribueren of vergemakkelijken - inclusief tekst, communicatie, software, afbeeldingen, geluiden, gegevens of andere informatie die:

 

a. is onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk, bedrieglijk, frauduleus, obsceen, hatelijk, inbreuk op de persoonlijke privacy van een ander, onrechtmatig, seksueel expliciet (inclusief maar niet beperkt tot seksuele taal van gewelddadige of bedreigende aard gericht op een ander individu of groep individuen), of op een andere manier in strijd is met onze regels of ons beleid;

 

b. een individu of een groep individuen tot slachtoffer maakt, lastigvalt, degradeert of intimideert op basis van religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap;

 

c. inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, recht op publiciteit of ander eigendomsrecht van een partij: vormt ongeoorloofde of ongevraagde reclame, ongewenste e-mail of bulk-e-mail (ook bekend als "spamming"), kettingbrieven, elke andere vorm van ongeoorloofde werving, of enige vorm van loterij of gokken: bevat softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's die zijn ontworpen of bedoeld om de werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, te beschadigen of te beperken of om schade te berokkenen of ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot gegevens of andere informatie van een derde partij; of imiteert een persoon of entiteit, inclusief een van onze werknemers of vertegenwoordigers. 

 

We onderschrijven noch aanvaarden enige aansprakelijkheid voor de inhoud van materiaal dat is geüpload of ingediend door externe gebruikers van de Services. Over het algemeen screenen, controleren of bewerken we de inhoud die is gepost door gebruikers van communicatiediensten, chatrooms, prikborden, nieuwsgroepen, softwarebibliotheken of andere interactieve diensten die mogelijk beschikbaar zijn op of via de Diensten niet. Wij en onze agenten hebben echter het recht om naar eigen goeddunken inhoud te verwijderen die, naar ons oordeel, niet voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden en andere regels voor gebruikersgedrag voor onze Diensten, of die anderszins schadelijk, aanstootgevend of onnauwkeurig. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vertragingen bij het verwijderen van dergelijke inhoud. U stemt hierbij in met een dergelijke verwijdering en doet afstand van elke claim tegen ons die voortvloeit uit een dergelijke verwijdering van inhoud. Zie "Gebruik van uw materialen" hieronder voor een beschrijving van de procedures die moeten worden gevolgd in het geval dat een partij van mening is dat inhoud die op de Services is geplaatst inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, recht op publiciteit of ander eigendomsrecht van een partij. 

 

Bovendien mag u uw account niet gebruiken om de beveiliging van een ander account te schenden of om ongeautoriseerde toegang tot een ander netwerk of server te proberen te verkrijgen. Mogelijk zijn niet alle delen van de Services beschikbaar voor u of andere geautoriseerde gebruikers van de Services. U zult het gebruik en genot van de Services of andere soortgelijke services door iemand anders niet hinderen. Gebruikers die systemen of netwerkbeveiliging schenden, kunnen strafrechtelijk of civiel aansprakelijk worden gesteld. U stemt ermee in dat we te allen tijde en naar eigen goeddunken uw lidmaatschap, account of andere aansluiting bij onze Services kunnen beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u wegens schending van naar onze mening een van de bovenstaande bepalingen. Bovendien erkent u dat we volledig zullen meewerken aan onderzoeken naar schendingen van systemen of netwerkbeveiliging op andere sites, inclusief samenwerking met wetshandhavingsinstanties bij het onderzoeken van vermoedelijke criminele schendingen.

 

5. SITES EN INFORMATIE VAN DERDEN

De Diensten kunnen u linken naar andere sites op internet of anderszins verwijzingen bevatten naar informatie, documenten, software, materialen en/of diensten die door andere partijen worden geleverd. Deze sites kunnen informatie of materiaal bevatten dat sommige mensen ongepast of aanstootgevend kunnen vinden. Deze andere sites en partijen staan niet onder onze controle, en u erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid, fatsoen of enig ander aspect van de inhoud van dergelijke sites, noch zijn wij verantwoordelijk voor fouten of weglatingen in eventuele verwijzingen naar andere partijen of hun producten en diensten. Het opnemen van een dergelijke link of verwijzing wordt louter voor het gemak aangeboden en impliceert geen goedkeuring van of associatie met de site of partij door ons, of enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet.

 

6. INTELLECTUELE EIGENDOMINFORMATIE

© Runaway Play Limited  Alle rechten voorbehouden.

 

Voor de doeleinden van deze 'Gebruiksvoorwaarden' wordt 'inhoud' gedefinieerd als alle informatie, datacommunicatie, software, foto's, video, afbeeldingen, muziek, geluiden en ander materiaal en diensten die door gebruikers op onze Diensten kunnen worden bekeken. Dit omvat prikborden, chat en andere originele inhoud.

 

Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, erkent u en gaat u ermee akkoord dat alle inhoud die u op deze services wordt aangeboden, wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, patenten of andere eigendomsrechten en wetten, en het exclusieve eigendom is van Runaway Play Limited en/of zijn filialen. U mag de inhoud alleen gebruiken zoals uitdrukkelijk toegestaan door ons of de specifieke inhoudsaanbieder. Met uitzondering van een enkele kopie die uitsluitend voor persoonlijk gebruik is gemaakt, mag u geen documenten of informatie van de Services in welke vorm of op welke manier dan ook kopiëren, reproduceren, wijzigen, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden of distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of de specifieke contentprovider, en u bent als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voordat u enig auteursrechtelijk beschermd materiaal dat beschikbaar is op deze Services opnieuw gebruikt. Elk ongeoorloofd gebruik van het materiaal dat op deze Services verschijnt, kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken en andere toepasselijke wetten en kan leiden tot strafrechtelijke of civielrechtelijke sancties. Noch wij, noch onze gelieerde ondernemingen garanderen of verklaren dat uw gebruik van materiaal dat wordt weergegeven op of verkregen via deze diensten geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Zie "Ongeautoriseerd gebruik van materialen" hieronder voor een beschrijving van de procedures die moeten worden gevolgd in het geval dat een partij van mening is dat inhoud die op deze Services is geplaatst inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, recht op publiciteit of ander eigendomsrecht van welke partij dan ook.

 

De volgende zijn gedeponeerde handelsmerken, handelsmerken of dienstmerken van Runaway Play Limited of haar dochterondernemingen: Runaway, Runawayplay, Runawayplay.com, Flutter, Splash, Old Friends Dog Sanctuary, Furistas. Alle aangepaste afbeeldingen, pictogrammen, logo's en servicenamen zijn gedeponeerde handelsmerken, handelsmerken of servicemerken van Runaway Play Limited of zijn gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken of servicemerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Niets in deze gebruiksvoorwaarden verleent u enig recht om enig handelsmerk, dienstmerk, logo en/of de naam van Runaway Play Limited of zijn gelieerde ondernemingen te gebruiken.

 

7. ONGEAUTORISEERD GEBRUIK VAN MATERIALEN

Behoudens ons Privacybeleid, wordt alle communicatie of materiaal dat u om welke reden dan ook naar de Services of naar ons verzendt, hetzij per elektronische post, hetzij op een andere manier, behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Hoewel u alle rechten op dergelijke communicatie of materiaal behoudt, verleent u ons en onze agenten en gelieerde ondernemingen een niet-exclusief, betaald, eeuwigdurend en wereldwijd recht om te kopiëren en te verspreiden. het weergeven, uitvoeren, publiceren, vertalen, aanpassen, wijzigen en anderszins gebruiken van dergelijk materiaal voor welk doel dan ook, ongeacht de vorm of het medium (nu bekend of niet bekend) waarin het wordt gebruikt.

 

Gelieve geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie aan ons te verstrekken, tenzij we onderling schriftelijk anders zijn overeengekomen. We kunnen ook uw ongevraagde ideeën of voorstellen niet accepteren, dus dien ze in geen geval in bij ons.

 

We respecteren het intellectuele eigendom van anderen en we vragen u hetzelfde te doen. Als u of een gebruiker van deze Services van mening is dat zijn auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten zijn geschonden door een bericht op deze Services, dient u of de gebruiker onmiddellijk een melding te sturen naar onze Aangewezen Agent (zoals hieronder aangegeven). Om effectief te zijn, moet de kennisgeving het volgende bevatten:

 

  • Identificeer in voldoende detail het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u denkt dat er inbreuk is gemaakt of andere informatie die voldoende is om het auteursrechtelijk beschermde werk te specificeren waarop inbreuk wordt gemaakt).

  • Identificeer het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt op het auteursrechtelijk beschermde werk dat wordt vermeld in item #1 hierboven. 

  • Geef informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact met u op te nemen (e-mailadres heeft de voorkeur). 

  • Geef indien mogelijk voldoende informatie om ons in staat te stellen de eigenaar/beheerder op de hoogte te stellen van de vermeend inbreukmakende webpagina of andere inhoud (e-mailadres heeft de voorkeur). 

  • Voeg de volgende verklaring toe: "Ik ben te goeder trouw van mening dat het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal dat hierboven wordt beschreven als vermeend inbreukmakend, niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet." 

  • Voeg de volgende verklaring toe: "Ik zweer, op straffe van meineed, dat de informatie in de melding juist is en dat ik de eigenaar van het auteursrecht ben of gemachtigd ben om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden." Onderteken het papier. Stuur de schriftelijke mededeling naar het volgende adres:

 

Aangewezen agent voor beweerde inbreuk:

Contactpersoon: Zoe Hobson

Adres: 8 Stafford St, Dunedin, Nieuw-Zeeland 9016

Telefoon: +64 21302 312

 

U erkent en gaat ermee akkoord dat we na ontvangst van een kennisgeving van een claim van inbreuk op het auteursrecht, het geïdentificeerde materiaal onmiddellijk van onze Services kunnen verwijderen zonder aansprakelijkheid jegens u of een andere partij

 

8. AFWIJZING VAN GARANTIES

ALLE MATERIALEN EN DIENSTEN OP DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID , OF DE GARANTIE VAN NIET-INBREUK. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GEVEN WIJ GEEN GARANTIE DAT (A) DE DIENSTEN EN MATERIALEN AAN UW VEREISTEN VOLDOEN, (B) DE DIENSTEN EN MATERIALEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG ZULLEN ZIJN. OF FOUTVRIJ, (C) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN VAN DE. HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF MATERIALEN ZAL EFFECTIEF, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN, OF (D) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN OF INFORMATIE DIE DOOR U VAN DE DIENSTEN VAN ONS OF ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN IS GEKOCHT OF VERKREGEN ZAL VOLDOEN AAN UW VERWACHTINGEN OF VRIJ ZIJN VAN , FOUTEN OF DEFECTEN.

 

DEZE DIENSTEN KUNNEN TECHNISCHE OF ANDERE FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. WIJ KUNNEN TE ALLEN TIJDE ZONDER KENNISGEVING WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE MATERIALEN EN DIENSTEN, INCLUSIEF DE PRIJZEN EN BESCHRIJVINGEN VAN ALLE HIERIN VERMELDE PRODUCTEN. DE MATERIALEN OF DIENSTEN KUNNEN VEROUDERD ZIJN, EN WIJ GEVEN GEEN VERBINTENIS OM DERGELIJKE MATERIALEN OF DIENSTEN BIJ TE WERKEN.

 

HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF HET DOWNLOADEN OF ANDERE VERKRIJGEN VAN MATERIALEN VIA DE DIENSTEN WORDT GEDAAN OP EIGEN DISCRETIE EN RISICO EN MET UW OVEREENSTEMMING DAT U UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK BENT VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF DAT VERLIES VAN GEGEVENS ACTIVITEITEN.

 

Door uw gebruik van de Services heeft u mogelijk de mogelijkheid om commerciële transacties aan te gaan met andere gebruikers en verkopers. U erkent dat alle transacties met betrekking tot goederen of diensten die door een partij worden aangeboden, inclusief maar niet beperkt tot de aankoopvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, garanties, garanties, onderhoud en leveringsvoorwaarden met betrekking tot dergelijke transacties, uitsluitend worden overeengekomen tussen de verkoper of koper van dergelijke koopwaar en diensten en u. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT TRANSACTIES DIE WORDEN UITGEVOERD VIA OF IN VERBAND MET DE DIENSTEN, EN U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DERGELIJKE TRANSACTIES VOLLEDIG OP EIGEN RISICO WORDEN UITGEVOERD. ELKE GARANTIE DIE WORDT VERSTREKT IN VERBAND MET PRODUCTEN, DIENSTEN, MATERIALEN OF INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP OF VIA DE DIENSTEN VAN EEN DERDE PARTIJ, WORDT UITSLUITEND GELEVERD DOOR DEZE DERDE PARTIJ, EN NIET DOOR ONS OF ANDERE VAN ONZE GELIEERDE PARTIJEN.

 

Inhoud die beschikbaar is via de Diensten vertegenwoordigt vaak de meningen en oordelen van een informatieverstrekker, Dienstgebruiker of andere persoon of entiteit die niet met ons verbonden is. Wij onderschrijven, noch zijn wij verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van, enige mening, advies of verklaring van iemand anders dan een geautoriseerde Runaway Play Limited-woordvoerder die in zijn/haar officiële hoedanigheid spreekt. Raadpleeg het specifieke redactionele beleid dat in verschillende secties van de Services is gepubliceerd voor meer informatie, welk beleid door verwijzing is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

 

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat tijdelijke onderbrekingen van de Diensten als normale gebeurtenissen kunnen plaatsvinden. U begrijpt en stemt er verder mee in dat we geen controle hebben over netwerken van derden waartoe u toegang kunt krijgen tijdens het gebruik van de Services, en daarom vallen vertragingen en verstoringen van andere netwerktransmissies volledig buiten onze controle,

 

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Services worden geleverd "zoals ze zijn" en dat wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de tijdigheid, verwijdering, verkeerde levering of het niet opslaan van gebruikerscommunicatie of personalisatie-instellingen.

 

IN SOMMIGE STATEN OF JURISDICTIES IS HET UITSLUITEN VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, DUS SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, MAAR ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN

 

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE SPECIALE, BEPAALDE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE VAN ENIGE SOORT OF ENIGE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING VAN DIE ALS GEVOLG VAN WINST, ONGEACHT OF WE OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN OVER ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF VAN ENIGE WEBSITE WAARMEE VANUIT DE DIENSTEN WORDEN VERWEZEN OF GEKOPPELD. VERDER ZIJN WIJ OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN VAN DERDEN DIE VIA DE DIENSTEN WORDEN AANGEBODEN OF VOOR HULP BIJ HET UITVOEREN VAN COMMERCILE TRANSACTIES VIA DE DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT HET VERWERKEN VAN BESTELLINGEN.

 

SOMMIGE JURISDICTIES VERBODEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, MAAR ZULLEN VOLLEDIG VAN TOEPASSING ZIJN DOOR DE WET.

 

10. VRIJWARING

Op verzoek van ons stemt u ermee in om ons en onze gelieerde ondernemingen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, claims en kosten, inclusief advocaatkosten, die voortvloeien uit of verband houden met een schending van deze gebruiksvoorwaarden. We behouden ons het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u, in welk geval u met ons zult samenwerken bij het doen gelden van beschikbare verdedigingen,

 

11. VEILIGHEID EN WACHTWOORD

U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account en voor alle verklaringen en handelingen of nalatigheden die plaatsvinden door het gebruik van uw wachtwoord en account. Daarom moet u stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat anderen geen toegang krijgen tot uw wachtwoord en account. Ons personeel zal u nooit om uw wachtwoord vragen. U mag uw account met niemand overdragen of delen, en we behouden ons het recht voor om uw account onmiddellijk te beëindigen als u uw account overdraagt of deelt.

 

12. DEELNAME AAN PROMOTIES

Van tijd tot tijd kunnen de Diensten advertenties bevatten die door derden worden aangeboden. U kunt correspondentie aangaan met of deelnemen aan promoties van de adverteerders die hun producten op de Services tonen. Dergelijke correspondentie of promoties, inclusief de levering van en de betaling voor goederen en diensten, en alle andere voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke correspondentie of promoties, zijn uitsluitend tussen u en de adverteerder. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor enig onderdeel van dergelijke correspondentie of promotie.

 

13. E-MAIL-, MESSAGING-, BLOGG- EN CHATDIENSTEN

We kunnen e-mail-, berichten-, blog- of chatservices (gezamenlijk "Communicatie") beschikbaar stellen aan gebruikers van onze Services, hetzij rechtstreeks, hetzij via een externe provider. We stellen afzonderlijke aanvullende overeenkomsten beschikbaar die de relatie tussen u en ons karakteriseren en die, behalve waar uitdrukkelijk vermeld of tegenstrijdig, deze Voorwaarden bevatten.

 

We zullen de inhoud van privécommunicatie niet inspecteren of openbaar maken, behalve met toestemming van de afzender of de ontvanger, of in de nauw gedefinieerde situaties die worden geboden onder de US Privacy Act 1993, of zoals anderszins vereist door de wet of door een gerechtelijk of overheidsbevel. Meer informatie is beschikbaar in ons privacybeleid.

 

We kunnen geautomatiseerde bewakingsapparatuur of -technieken gebruiken om onze gebruikers te beschermen tegen massale ongevraagde communicatie (ook bekend als "spam") en/of andere soorten elektronische communicatie die naar onze mening niet in overeenstemming zijn met onze zakelijke doeleinden. Dergelijke apparaten of technieken zijn echter niet perfect en we zijn niet verantwoordelijk voor legitieme communicatie die wordt geblokkeerd of voor ongevraagde communicatie die niet wordt geblokkeerd.

 

Brievenbussen kunnen een beperkte opslagcapaciteit hebben. Als u de maximaal toegestane opslagruimte overschrijdt, kunnen we geautomatiseerde apparaten gebruiken die e-mailberichten die de limiet overschrijden, verwijderen of blokkeren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke verwijderde of geblokkeerde berichten.

 

14. INTERNATIONAAL GEBRUIK

Hoewel de Services mogelijk wereldwijd toegankelijk zijn, beweren we niet dat materialen op de Services geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op locaties buiten Nieuw-Zeeland en dat het verboden is ze te openen vanuit gebieden waar hun inhoud illegaal is. Degenen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot deze Services vanaf andere locaties, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten. Elk aanbod voor een product, dienst en/of informatie in verband met deze Diensten is nietig waar dit verboden is.

 

15. BEINDIGING VAN HET GEBRUIK

U stemt ermee in dat we, naar eigen goeddunken, uw toegang tot alle of een deel van de Services kunnen beëindigen of opschorten met of zonder kennisgeving en om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, schending van deze Gebruiksvoorwaarden. Elke vermoedelijke frauduleuze, beledigende of illegale activiteit kan een reden zijn om uw relatie te beëindigen en kan worden doorverwezen naar de juiste wetshandhavingsinstanties.

 

Bij beëindiging of opschorting, ongeacht de reden daarvoor, houdt uw recht om de Services te gebruiken onmiddellijk op, en u erkent en gaat ermee akkoord dat we uw account en alle gerelateerde informatie en bestanden in uw account onmiddellijk kunnen deactiveren of verwijderen en/of verdere toegang tot dergelijke bestanden of deze Diensten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor claims of schade die voortvloeit uit een beëindiging of opschorting of enige andere actie die door ons is ondernomen in verband met een dergelijke beëindiging of opschorting.

 

16. TOEPASSELIJK RECHT

De Services (met uitzondering van gelinkte sites) worden door ons beheerd vanuit onze kantoren in Nieuw-Zeeland. De Services zijn toegankelijk vanuit landen over de hele wereld. Aangezien deze plaatsen wetten hebben die kunnen verschillen van die van Nieuw-Zeeland, stemmen we door toegang tot de Services te gaan beiden af dat de statuten en wetten van Nieuw-Zeeland van toepassing zijn op alle zaken met betrekking tot het gebruik van de Services en de aankoop van beschikbare producten en services via de Diensten. Ieder van ons stemt ermee in en onderwerpt zich hierbij aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie en locatie van elke bevoegde rechtbank in Nieuw-Zeeland met betrekking tot dergelijke zaken.

 

17. KENNISGEVINGEN

Alle kennisgevingen aan een partij moeten schriftelijk zijn en via e-mail of gewone post worden verzonden.

 

Kennisgevingen aan ons moeten ter attentie van de klantenservice worden gestuurd op  support@runawayplay.com , indien per e-mail, of naar Runaway Play Limited 8 Stafford St, Dunedin, Nieuw-Zeeland 9016, indien per conventionele post . Kennisgevingen aan u kunnen worden verzonden naar het adres dat door u is opgegeven als onderdeel van uw Registratiegegevens. Daarnaast kunnen we kennisgevingen of berichten uitzenden via de Services om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in de Services of andere belangrijke zaken, en dergelijke uitzendingen zullen een kennisgeving aan u vormen op het moment van verzending.

 

18. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen ons met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken van de partijen met betrekking tot dat onderwerp. Deze Gebruiksvoorwaarden mogen niet worden gewijzigd, aangevuld of gewijzigd door het gebruik van enig ander document of andere documenten. Elke poging om dit document te wijzigen, aan te vullen of aan te passen of om een bestelling in te voeren voor producten of diensten waarop aanvullende of gewijzigde voorwaarden van toepassing zijn, is nietig, tenzij anders overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst die door u en ons is ondertekend. Voor zover iets in of in verband met de Diensten in strijd is met of inconsistent is met deze Gebruiksvoorwaarden, hebben deze Gebruiksvoorwaarden voorrang. Niettegenstaande het voorgaande, heeft in het geval van een conflict of inconsistentie tussen deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid, het Privacybeleid voorrang. 

 

19. DIVERSEN

Bij elke actie om deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, heeft de winnende partij recht op kosten en advocaatkosten. Elke rechtsvordering die door u tegen ons of onze gelieerde ondernemingen wordt ingesteld, moet binnen één jaar na het ontstaan van de rechtsvordering worden ingesteld, anders wordt geacht voor altijd te zijn opgeheven en uitgesloten.

 

U mag uw rechten en plichten onder deze Gebruiksvoorwaarden aan geen enkele partij overdragen, en elke vermeende poging om dit te doen zal nietig zijn. We kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden vrijelijk overdragen.

 

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Services, of het gebruik van of toegang tot de Services, te verkopen, door te verkopen, te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

 

Naast elk excuus dat wordt geboden door de toepasselijke wetgeving, zijn we vrijgesteld van aansprakelijkheid voor niet-levering of vertraging in de levering van producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Services als gevolg van een gebeurtenis buiten onze redelijke controle, al dan niet voorzien door een van de partijen, inclusief maar niet beperkt tot arbeidsonrust, oorlog, brand, ongeval, slecht weer, onvermogen om transport te verzekeren, overheidshandelingen of -regelgeving en andere oorzaken of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle, al dan niet vergelijkbaar met degene die hierboven zijn opgesomd.

 

Als enig deel van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat deel worden geïnterpreteerd op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving om de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen zo goed mogelijk weer te geven, en de overige delen blijven volledig van kracht en uitwerking.

 

Elk verzuim door ons om enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of gerelateerde rechten af te dwingen of uit te oefenen, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.

 

20. CONTACTINFORMATIE

Behalve zoals expliciet vermeld op de Diensten, worden de Diensten aangeboden door Runaway Play Limited, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid uit Nieuw-Zeeland, gevestigd op 8 Stafford St, Dunedin. Nieuw-Zeeland. Ons e-mailadres is  support@runawayplay.com . Als je merkt dat een gebruiker deze gebruiksvoorwaarden schendt, neem dan contact met ons op via  support@runawayplay.com .

Gradient_Top.png
bottom of page