top of page

Thông tin về Rương Bạn cũ!

Wagging Material Chest

Cơ hội phổ biến: 60,98%, Cơ hội không phổ biến: 19,51%, Cơ hội hiếm: 12,20%, Cơ hội cho sử thi: 7,32%;           _cc781905-5cde-3194bad _ccc781905 3158bad-bbc78f905 3158bad-bbc78f905 3158bad _594-578 3158 -bb3b-136bad5cf58d_

Sanctuary Cấp 1-9: Tổng Nguyên liệu: 50, đảm bảo nhận được 5 Nguyên liệu hiếm và 1 hiếm;  

Sanctuary Cấp 10-19: Tổng Nguyên liệu: 52, đảm bảo nhận được 5 Nguyên liệu hiếm và 1;

Sanctuary Level 20-29: Tổng số vật liệu: 55, đảm bảo nhận được 5 nguyên liệu Không phổ biến và 1 hiếm;

Sanctuary Cấp 30-39: Tổng Nguyên liệu: 58, đảm bảo nhận được 6 Nguyên liệu hiếm và 1;

Sanctuary Level 40-49: Tổng số vật liệu: 60, đảm bảo nhận được 6 nguyên liệu Không phổ biến và 1 hiếm;

Sanctuary Cấp 50-59: Tổng Nguyên liệu: 62, đảm bảo nhận được 6 Nguyên liệu hiếm và 1;

Sanctuary Level 60: Tổng số nguyên liệu: 65, đảm bảo nhận được 6 nguyên liệu không phổ biến và 1 nguyên liệu hiếm.

Có cơ hội nhận được bản thiết kế đặc biệt trong rương này, Cơ hội phổ biến: 12%, Cơ hội không phổ biến: 8%, Cơ hội hiếm: 5%, Cơ hội cho sử thi: 1%.

Rương vật liệu hoàng gia

Cơ hội phổ biến: 52,50%, Cơ hội không phổ biến: 22,50%, Cơ hội hiếm: 15,00%, Cơ hội cho sử thi: 10,00%;

Sanctuary Cấp 1-9: Tổng Nguyên liệu: 85, đảm bảo nhận được 7 Nguyên liệu hiếm và 2;

Sanctuary Cấp 10-19: Tổng Nguyên liệu: 88, đảm bảo nhận được 7 Nguyên liệu hiếm gặp và 2;

Sanctuary Cấp 20-29: Tổng Nguyên liệu: 90, đảm bảo nhận được 8 Nguyên liệu hiếm và 2;

Sanctuary Level 30-39: Tổng số nguyên liệu: 92, đảm bảo nhận được 8 nguyên liệu không phổ biến và 2 nguyên liệu hiếm;

Sanctuary Cấp 40-49: Tổng Nguyên liệu: 95, đảm bảo nhận được 8 Nguyên liệu Không phổ biến và 2 Nguyên liệu Hiếm;

Sanctuary Cấp 50-59: Tổng Nguyên liệu: 98, đảm bảo nhận được 9 Nguyên liệu hiếm và 2;

Sanctuary Level 60: Tổng số nguyên liệu: 100, đảm bảo nhận được 9 nguyên liệu hiếm và 2 nguyên liệu hiếm.

Có cơ hội nhận được bản thiết kế đặc biệt trong rương này, Cơ hội phổ biến: 15%, Cơ hội không phổ biến: 12%, Cơ hội hiếm: 8%, Cơ hội cho sử thi: 4%


Rương vật liệu sủa

Cơ hội phổ biến: 47,50%, Cơ hội không phổ biến: 21,50%, Cơ hội hiếm: 17,50%, Cơ hội cho sử thi: 13,50%;

Sanctuary Cấp 1-9: Tổng Nguyên liệu: 115, đảm bảo nhận được 11 nguyên liệu Không phổ biến, 3 Hiếm và 1 Sử thi;

Sanctuary Cấp 10-19: Tổng Nguyên liệu: 118, đảm bảo nhận được 11 nguyên liệu Không phổ biến, 3 Hiếm và 1 Sử thi;

Sanctuary Cấp 20-29: Tổng Nguyên liệu: 120, đảm bảo nhận được 12 nguyên liệu Không phổ biến, 3 Hiếm và 1 Sử thi;

Sanctuary Cấp 30-39: Tổng Nguyên liệu: 122, đảm bảo nhận được 12 nguyên liệu Không phổ biến, 3 Hiếm và 1 Sử thi;

Sanctuary Cấp 40-49: Tổng Nguyên liệu: 125, đảm bảo nhận được 12 nguyên liệu Không phổ biến, 3 Hiếm và 1 Sử thi;

Sanctuary Cấp 50-59: Tổng Nguyên liệu: 128, đảm bảo nhận được 13 nguyên liệu Không phổ biến, 3 Hiếm và 1 Sử thi;

Sanctuary Cấp 60: Tổng Nguyên liệu: 130, đảm bảo nhận được 13 nguyên liệu Không phổ biến, 3 Hiếm và 1 Sử thi.

Có cơ hội nhận được bản thiết kế đặc biệt trong rương này, Cơ hội phổ biến: 18%, Cơ hội không phổ biến: 15%, Cơ hội hiếm: 12%, Cơ hội cho sử thi: 8%.

Chest_Wagging.png
Chest_Royal.png
Chest_Barking.png

Những người bạn cũ Xử lý thông tin thành phần!

Giảm giá thực phẩm số lượng lớn! (Cấp 3)

Phần thưởng bổ sung như bên dưới, mỗi tỷ lệ là độc lập:

40% để nhận được Cà rốt không phổ biến hoặc Sữa không phổ biến;

30% để nhận Cà rốt quý hiếm hoặc Sữa quý hiếm;

20% để nhận được Cà rốt hoặc Sữa Epic.

 

Nấu ăn với hương vị! (Mức 10)

Phần thưởng bổ sung như bên dưới, mỗi tỷ lệ là độc lập:

42% để nhận được Cà rốt hoặc Sữa không phổ biến hoặc Xương không phổ biến;

33% để nhận Cà rốt quý hiếm hoặc Sữa quý hiếm hoặc Xương quý hiếm;

21% để nhận được Epic Cà rốt hoặc Epic Milk hoặc Epic Bones.

 

Nấu ăn với màu sắc! (Cấp  16)

Phần thưởng bổ sung như bên dưới, mỗi tỷ lệ là độc lập:

30% để lấy thịt bò hoặc thịt gà hoặc thịt lợn;

45% để nhận được Cà rốt hoặc Sữa không phổ biến hoặc Xương không phổ biến;

36% để nhận Cà rốt quý hiếm hoặc Sữa quý hiếm hoặc Xương quý hiếm;

24% để nhận Epic Cà rốt hoặc Epic Sữa hoặc Epic Bones.

 

Nấu ăn với hương vị và màu sắc! (Cấp độ 22)

Phần thưởng bổ sung như bên dưới, mỗi tỷ lệ là độc lập:

30% để có được Xanh lam hoặc Xanh lục hoặc Đỏ;

32% để lấy Thịt bò hoặc Gà hoặc Heo hoặc Cá hồi;

48% để nhận được Cà rốt hoặc Sữa không phổ biến hoặc Xương không phổ biến;

39% để nhận Cà rốt quý hiếm hoặc Sữa quý hiếm hoặc Xương quý hiếm;

27% để nhận Epic Cà rốt hoặc Epic Sữa hoặc Epic Bones.

 

Nấu ăn với hương vị và màu sắc! (Cấp 28)

Phần thưởng bổ sung như bên dưới, mỗi tỷ lệ là độc lập:

36% để có được Xanh lam hoặc Xanh lục hoặc Đỏ hoặc Vàng;

36% để nhận được Thịt bò hoặc Gà hoặc Heo hoặc Cá hồi;

48% để nhận được Cà rốt hoặc Sữa không phổ biến hoặc Xương không phổ biến;

39% để nhận Cà rốt quý hiếm hoặc Sữa quý hiếm hoặc Xương quý hiếm;

27% để nhận Epic Cà rốt hoặc Epic Sữa hoặc Epic Bones.

Icon_Bundle_CookPack.png
Icon_Bundle_CookPack02.png
Illustration_Stream_Colors.png
Gradient_Top.png
bottom of page