top of page

Điều khoản dịch vụ​

Điều khoản dịch vụ

1. LỜI CẢM ƠN CỦA NGƯỜI DÙNG VÀ CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN

Runaway Play Limited có văn phòng đăng ký tại 8 Stafford Street, Dunedin Central, Dunedin, New Zealand ("Chúng tôi" hoặc "Chúng tôi") cung cấp trang web Runaway ( www.runawayplay.com ) ("Trang web") và các trò chơi và dịch vụ di động khác nhau ( gọi chung là "Dịch vụ") cho bạn, người dùng, tùy thuộc vào sự tuân thủ của bạn đối với tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo có hoặc được tham chiếu ở đây ("Điều khoản sử dụng"), cũng như bất kỳ thỏa thuận bằng văn bản nào khác giữa chúng tôi và bạn . Thêm vao Đoa; khi sử dụng Dịch vụ hoặc tài liệu cụ thể, người dùng phải tuân theo mọi quy tắc đã đăng áp dụng cho Dịch vụ hoặc tài liệu đó có thể chứa các điều khoản và điều kiện ngoài những điều khoản trong Điều khoản sử dụng này. Tất cả các nguyên tắc hoặc quy tắc như vậy được kết hợp bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản Sử dụng này.

 

BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ NÀY, BẠN ĐỒNG Ý BỊ BỎ LỠ BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, NẾU BẠN KHÔNG MUỐN BỊ BỎ LỠ BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, VUI LÒNG Thoát khỏi DỊCH VỤ NGAY BÂY GIỜ. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC CỦA BẠN ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ NÀY HOẶC BẤT KỲ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN KHÁC CÓ TRÊN HOẶC THÔNG QUA CÁC DỊCH VỤ NÀY, LÀ NGỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ, THỎA THUẬN CỦA BẠN VỚI CHÚNG TÔI VỀ VIỆC TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY CÓ HIỆU LỰC NGAY LẬP TỨC VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ NÀY CỦA BẠN.

 

Các Điều khoản Sử dụng này có hiệu lực kể từ ngày 4 tháng 11 năm 2020. Chúng tôi có quyền thay đổi các Điều khoản Sử dụng này theo thời gian mà không cần thông báo cho bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét các Dịch vụ này và các Điều khoản Sử dụng này theo thời gian và tự làm quen với bất kỳ sửa đổi nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng các Dịch vụ này sau những sửa đổi đó sẽ cấu thành sự thừa nhận Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi và đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi.

 

Như được sử dụng trong Điều khoản sử dụng này, các tham chiếu đến "Chi nhánh" của chúng tôi bao gồm chủ sở hữu, công ty con, công ty liên kết, cán bộ, giám đốc, nhà cung cấp, đối tác, nhà tài trợ và nhà quảng cáo và bao gồm (không giới hạn) tất cả các bên liên quan đến việc tạo ra, sản xuất. và / hoặc cung cấp Dịch vụ và / hoặc nội dung của nó.

 

2. MÔ TẢ CÁC DỊCH VỤ

Chúng tôi cung cấp các Dịch vụ khác nhau bao gồm thông qua Trang web và các nền tảng của bên thứ ba (chẳng hạn như Apple App Store hoặc Google Play Store), bao gồm các trò chơi trực tuyến có bán các mặt hàng cao cấp tùy chọn. Bạn có trách nhiệm cung cấp, bằng chi phí của mình, tất cả các thiết bị cần thiết để sử dụng Dịch vụ, bao gồm máy tính, modem và quyền truy cập Internet (bao gồm cả việc thanh toán mọi khoản phí liên quan đến việc truy cập đó).

 

Chúng tôi có toàn quyền sửa đổi hoặc ngừng bất kỳ hoặc tất cả các Dịch vụ, bao gồm bất kỳ tính năng nào của Dịch vụ, bất kỳ lúc nào có hoặc không có thông báo cho bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào — Bên thứ ba nếu chúng tôi thực hiện quyền đó. Bất kỳ tính năng mới nào bổ sung hoặc nâng cao các Dịch vụ hiện tại cũng sẽ phải tuân theo 'Điều khoản Sử dụng này được sửa đổi theo thời gian.

 

3. DỮ LIỆU ĐĂNG KÝ VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Để truy cập một số Dịch vụ, bạn sẽ được yêu cầu sử dụng tài khoản và mật khẩu có thể lấy được bằng cách hoàn thành biểu mẫu đăng ký trực tuyến của chúng tôi, biểu mẫu này yêu cầu thông tin và dữ liệu nhất định ("Dữ liệu đăng ký"), đồng thời duy trì và cập nhật Dữ liệu đăng ký của bạn theo yêu cầu, Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý rằng tất cả thông tin được cung cấp trong Dữ liệu đăng ký là đúng và chính xác và bạn sẽ duy trì và cập nhật thông tin này theo yêu cầu để giữ cho nó luôn cập nhật, đầy đủ và chính xác.

 

Bạn cũng cấp cho chúng tôi quyền tiết lộ cho bên thứ ba Dữ liệu đăng ký nhất định về bạn. 

 

Thông tin chúng tôi có được thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm cả Dữ liệu đăng ký, phải tuân theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, được kết hợp cụ thể bằng cách tham chiếu đến các Điều khoản sử dụng này.

 

4. KẾT CẤU VỀ DỊCH VỤ

Việc bạn sử dụng Dịch vụ tuân theo tất cả các luật và quy định hiện hành, và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin liên lạc của mình thông qua trang web. Bằng cách đăng thông tin trong, hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ truyền thông nào, bất kỳ phòng trò chuyện, bảng tin, nhóm tin tức, thư viện phần mềm hoặc dịch vụ tương tác khác có thể có sẵn cho bạn trên hoặc thông qua Dịch vụ, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tải lên, chia sẻ, đăng, hoặc phân phối hoặc tạo điều kiện phân phối bất kỳ nội dung nào - bao gồm văn bản, thông tin liên lạc, phần mềm, hình ảnh, âm thanh, dữ liệu hoặc thông tin khác:

 

một. là bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, nói xấu, bôi nhọ, lừa đảo, gian lận, khiêu dâm, thù hận, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của người khác, quanh co, khiêu dâm (bao gồm nhưng không giới hạn ở ngôn ngữ tình dục có tính chất bạo lực hoặc đe dọa nhắm vào người khác cá nhân hoặc nhóm cá nhân), hoặc vi phạm các quy tắc hoặc chính sách của chúng tôi;

 

b. làm nạn nhân, quấy rối, hạ thấp hoặc đe dọa một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân trên cơ sở tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, chủng tộc, dân tộc, tuổi tác hoặc khuyết tật;

 

c. vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, bản quyền, quyền công khai hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào: cấu thành quảng cáo trái phép hoặc không được yêu cầu, email rác hoặc hàng loạt (còn được gọi là "gửi thư rác"), chuỗi thư, bất kỳ hình thức nào khác của xúi giục trái phép hoặc bất kỳ hình thức xổ số hoặc cờ bạc nào: chứa vi rút phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc chương trình nào khác được thiết kế hoặc nhằm mục đích phá vỡ, làm hỏng hoặc hạn chế hoạt động của bất kỳ phần mềm, phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào hoặc làm hỏng hoặc có được quyền truy cập trái phép vào bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào khác của bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào bao gồm bất kỳ nhân viên hoặc đại diện nào của chúng tôi. 

 

Chúng tôi không xác nhận cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với nội dung của bất kỳ tài liệu nào được tải lên hoặc gửi bởi người dùng Dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi thường không sàng lọc trước, theo dõi hoặc chỉnh sửa nội dung được đăng bởi người dùng các dịch vụ truyền thông, phòng trò chuyện, bảng tin, nhóm tin, thư viện phần mềm hoặc các dịch vụ tương tác khác có thể có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ. Tuy nhiên, chúng tôi và các đại lý của chúng tôi có toàn quyền quyết định xóa bất kỳ nội dung nào, theo nhận định của chúng tôi, không tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ quy tắc ứng xử nào khác của người dùng đối với Dịch vụ của chúng tôi, hoặc có hại, phản cảm hoặc không chính xác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thất bại hoặc chậm trễ nào trong việc xóa nội dung đó. Theo đây, bạn đồng ý với việc xóa đó và từ bỏ mọi khiếu nại chống lại chúng tôi phát sinh từ việc xóa nội dung đó. Xem phần "Sử dụng tài liệu của bạn" bên dưới để biết mô tả về các thủ tục cần tuân theo trong trường hợp bất kỳ bên nào tin rằng nội dung được đăng trên Dịch vụ vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền, quyền công khai hoặc quyền sở hữu nào khác của bất kỳ bên nào. 

 

Ngoài ra, bạn không được sử dụng tài khoản của mình để vi phạm bảo mật của tài khoản khác hoặc cố gắng truy cập trái phép vào mạng hoặc máy chủ khác. Không phải tất cả các khu vực của Dịch vụ đều có thể được cung cấp cho bạn hoặc những người dùng được ủy quyền khác của Dịch vụ. Bạn không được can thiệp vào việc sử dụng và tận hưởng Dịch vụ của bất kỳ ai khác hoặc các dịch vụ tương tự khác. Người dùng vi phạm hệ thống hoặc an ninh mạng có thể phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc dân sự. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của chúng tôi, chấm dứt tư cách thành viên, tài khoản hoặc liên kết khác của bạn với Dịch vụ của chúng tôi mà không cần thông báo trước cho bạn vì theo ý kiến của chúng tôi vi phạm bất kỳ quy định nào ở trên. Ngoài ra, bạn xác nhận rằng chúng tôi sẽ hợp tác toàn diện với các cuộc điều tra vi phạm hệ thống hoặc an ninh mạng tại các trang web khác, bao gồm cả việc hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong việc điều tra các vi phạm hình sự đáng ngờ.

 

5. CÁC TRANG WEB VÀ THÔNG TIN CỦA BÊN THỨ BA

Dịch vụ có thể liên kết bạn với các trang web khác trên Internet hoặc bao gồm các tham chiếu đến thông tin, tài liệu, phần mềm, tài liệu và / hoặc dịch vụ do các bên khác cung cấp. Các trang web này có thể chứa thông tin hoặc tài liệu mà một số người có thể thấy không phù hợp hoặc gây khó chịu. Các trang web và các bên khác này không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi, và bạn thừa nhận rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tuân thủ bản quyền, tính hợp pháp, tính nghiêm chỉnh hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của nội dung của các trang web đó, cũng như chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi hoặc thiếu sót trong bất kỳ tham chiếu nào đến các bên khác hoặc các sản phẩm và dịch vụ của họ. Việc bao gồm một liên kết hoặc tham chiếu như vậy chỉ được cung cấp như một sự tiện lợi và không ngụ ý xác nhận hoặc liên kết với, trang web hoặc bên của chúng tôi, hoặc bất kỳ bảo hành nào dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý.

 

6. THÔNG TIN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

© Runaway Play Limited  Mọi quyền được bảo lưu.

 

Đối với các mục đích của 'Điều khoản Sử dụng' này, "nội dung" được định nghĩa là bất kỳ thông tin, truyền thông dữ liệu, phần mềm, ảnh, video, đồ họa, âm nhạc, âm thanh và các tài liệu và dịch vụ khác mà người dùng có thể xem trên Dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm bảng tin, trò chuyện và nội dung gốc khác.

 

Bằng cách chấp nhận các Điều khoản Sử dụng này, bạn xác nhận và đồng ý rằng tất cả nội dung được trình bày cho bạn trên các Dịch vụ này được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế hoặc các quyền và luật sở hữu khác, và là tài sản duy nhất của Runaway Play Limited và / hoặc Các chi nhánh của nó. Bạn chỉ được phép sử dụng nội dung khi được chúng tôi hoặc nhà cung cấp nội dung cụ thể cho phép rõ ràng. Ngoại trừ một bản sao duy nhất chỉ được tạo cho mục đích sử dụng cá nhân, bạn không được sao chép, tái sản xuất, sửa đổi, xuất bản lại, tải lên, đăng, truyền hoặc phân phối bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào từ Dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi hoặc nhà cung cấp nội dung cụ thể và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm xin phép trước khi sử dụng lại bất kỳ tài liệu có bản quyền nào có sẵn trên các Dịch vụ này. Bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với các tài liệu xuất hiện trên các Dịch vụ này đều có thể vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và các luật hiện hành khác và có thể bị phạt hình sự hoặc dân sự. Cả chúng tôi và các Chi nhánh của chúng tôi đều không đảm bảo hoặc tuyên bố rằng việc bạn sử dụng các tài liệu được hiển thị trên hoặc có được thông qua các Dịch vụ này sẽ không vi phạm quyền của các bên thứ ba. Xem phần "Sử dụng Trái phép Tài liệu" bên dưới để biết mô tả các thủ tục cần tuân theo trong trường hợp bất kỳ bên nào tin rằng nội dung được đăng trên các Dịch vụ này vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền, quyền công khai hoặc quyền sở hữu nào khác của bất kỳ bên nào.

 

Sau đây là các nhãn hiệu đã đăng ký, nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ của Runaway Play Limited hoặc các Chi nhánh của nó: Runaway, Runawayplay, Runawayplay.com, Flutter, Splash, Old Friends Dog Sanctuary, Furistas. Tất cả đồ họa tùy chỉnh, biểu tượng, biểu trưng và tên dịch vụ đều là thương hiệu, nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký của Runaway Play Limited hoặc các Chi nhánh của nó. Tất cả các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Không có điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này cấp cho bạn bất kỳ quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và / hoặc tên của Runaway Play Limited hoặc các Chi nhánh của nó.

 

7. SỬ DỤNG VẬT LIỆU KHÔNG HỢP LỆ

Theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi, bất kỳ thông tin liên lạc hoặc tài liệu nào mà bạn chuyển đến Dịch vụ hoặc cho chúng tôi, cho dù bằng phương thức điện tử trong đường bưu điện hoặc các phương tiện khác, vì bất kỳ lý do gì, sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền. Trong khi bạn giữ tất cả các quyền đối với các thông tin liên lạc hoặc tài liệu đó, bạn cấp cho chúng tôi và các đại lý và chi nhánh của chúng tôi quyền sao chép, phân phối không độc quyền, trả phí, vĩnh viễn và trên toàn thế giới. hiển thị, biểu diễn, xuất bản, dịch, điều chỉnh, sửa đổi và sử dụng tài liệu đó cho bất kỳ mục đích nào bất kể hình thức hoặc phương tiện (hiện đã biết hoặc chưa được biết đến) mà nó được sử dụng.

 

Vui lòng không gửi thông tin bí mật hoặc thông tin độc quyền cho chúng tôi trừ khi chúng tôi đã có thỏa thuận khác bằng văn bản. Chúng tôi cũng không thể chấp nhận các ý tưởng hoặc đề xuất không được yêu cầu của bạn, vì vậy vui lòng không gửi chúng cho chúng tôi trong bất kỳ trường hợp nào.

 

Chúng tôi tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và chúng tôi yêu cầu bạn làm như vậy. Nếu bạn hoặc bất kỳ người dùng nào của các Dịch vụ này tin rằng bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu khác của mình đã bị vi phạm khi đăng trên các Dịch vụ này, bạn hoặc người dùng phải gửi thông báo cho Đại lý được Chỉ định của chúng tôi (như được xác định bên dưới) ngay lập tức. Để có hiệu lực, thông báo phải bao gồm:

 

  • Xác định đầy đủ chi tiết về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm hoặc thông tin khác đủ để chỉ rõ tác phẩm có bản quyền đang bị vi phạm).

  • Xác định tài liệu mà bạn cho là vi phạm tác phẩm có bản quyền được liệt kê trong mục # 1 ở trên. 

  • Cung cấp thông tin đầy đủ hợp lý để cho phép chúng tôi liên hệ với bạn (ưu tiên địa chỉ email) ._ cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

  • Cung cấp đủ thông tin, nếu có thể, để cho phép chúng tôi thông báo cho chủ sở hữu / quản trị viên của trang web bị cáo buộc vi phạm hoặc nội dung khác (ưu tiên địa chỉ email) ._ cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

  • Bao gồm tuyên bố sau: "Tôi thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu có bản quyền được mô tả ở trên bị cáo buộc là vi phạm không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép." _ Cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

  • Bao gồm tuyên bố sau: "Tôi xin thề, dưới hình phạt nếu khai man, rằng thông tin trong thông báo là chính xác và tôi là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm." Ký tên vào giấy. Gửi thông báo bằng văn bản đến địa chỉ sau:

 

Đại diện được chỉ định cho vi phạm đã khiếu nại:

Liên hệ: Zoe Hobson

Địa chỉ: 8 Stafford St, Dunedin, New Zealand 9016

Điện thoại: +64 21302 312

 

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng khi nhận được thông báo về khiếu nại vi phạm bản quyền, chúng tôi có thể xóa ngay lập tức các tài liệu đã xác định khỏi Dịch vụ của chúng tôi mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên nào khác

 

8. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU VÀ DỊCH VỤ TRÊN DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "HIỆN CÓ" MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ KHẢ NĂNG HAY MỤC ĐÍCH PHÙ HỢP HOẶC BẢO HÀNH KHÔNG VI PHẠM. KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC BẮT ĐẦU, CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG (A) DỊCH VỤ VÀ VẬT LIỆU SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN, (B) DỊCH VỤ VÀ VẬT LIỆU SẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬA CHỮA, KỊP THỜI, BẢO MẬT,. HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, (C) CÁC KẾT QUẢ CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC TỪ. VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TÀI LIỆU SẼ CÓ HIỆU QUẢ, CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY HOẶC (D) CHẤT LƯỢNG CỦA BẤT KỲ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ HOẶC THÔNG TIN NÀO DO BẠN MUA HOẶC CÓ ĐƯỢC TỪ CÁC DỊCH VỤ TỪ CHÚNG TÔI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CỦA CHÚNG TÔI SẼ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC MONG ĐỢI CỦA BẠN HOẶC KHÔNG BỊ LỖI , CÁC LỖI HOẶC KHAI THÁC.

 

CÁC DỊCH VỤ NÀY BAO GỒM KỸ THUẬT HOẶC CÁC LỖI KỸ THUẬT KHÁC, KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC CÁC LỖI TIÊU BIỂU. CHÚNG TÔI CÓ THỂ THAY ĐỔI VẬT LIỆU VÀ DỊCH VỤ BAO GỒM GIÁ VÀ MÔ TẢ CỦA BẤT KỲ SẢN PHẨM NÀO ĐƯỢC NIÊM YẾT Ở ĐÂY, BẤT CỨ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO. CÁC TÀI LIỆU HOẶC DỊCH VỤ CÓ THỂ HẾT NGÀY VÀ CHÚNG TÔI KHÔNG CAM KẾT CẬP NHẬT CÁC VẬT LIỆU HOẶC DỊCH VỤ NÀO.

 

VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TẢI XUỐNG HOẶC QUY ĐỊNH KHÁC CỦA BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO QUA DỊCH VỤ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH VÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN VÀ VỚI SỰ THỎA THUẬN CỦA BẠN RẰNG BẠN SẼ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA BẠN HOẶC MẤT DỮ LIỆU DO ĐÓ CÁC HOẠT ĐỘNG.

 

Thông qua việc sử dụng Dịch vụ, bạn có thể có cơ hội tham gia vào các giao dịch thương mại với những người dùng và nhà cung cấp khác. Bạn thừa nhận rằng tất cả các giao dịch liên quan đến bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào do bất kỳ bên nào cung cấp, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các điều khoản mua hàng, điều khoản thanh toán, bảo hành, bảo đảm, điều khoản bảo trì và giao hàng liên quan đến các giao dịch đó, chỉ được đồng ý giữa người bán hoặc người mua hàng hóa và dịch vụ đó và bạn. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN THÔNG QUA HOẶC KẾT NỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ, VÀ BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CÁC GIAO DỊCH NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN HOÀN TOÀN THEO RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP KHI KẾT NỐI VỚI BẤT KỲ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, TÀI LIỆU HOẶC THÔNG TIN NÀO CÓ TRÊN HOẶC THÔNG QUA CÁC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC BÊN THỨ BA CUNG CẤP RIÊNG, KHÔNG PHẢI BỞI CHÚNG TÔI HOẶC BẤT KỲ BẤT KỲ NGƯỜI NÀO KHÁC CỦA CHÚNG TÔI.

 

Nội dung có sẵn thông qua Dịch vụ thường đại diện cho ý kiến và đánh giá của nhà cung cấp thông tin, người dùng Dịch vụ hoặc cá nhân hoặc tổ chức khác không liên quan đến chúng tôi. Chúng tôi không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ ý kiến, lời khuyên hoặc tuyên bố nào được đưa ra bởi bất kỳ ai khác ngoài người phát ngôn được ủy quyền của Runaway Play Limited nói với tư cách chính thức của mình. Vui lòng tham khảo các chính sách biên tập cụ thể được đăng trên các phần khác nhau của Dịch vụ để biết thêm thông tin, các chính sách nào được kết hợp bằng cách tham khảo các Điều khoản Sử dụng này.

 

Bạn hiểu và đồng ý rằng sự gián đoạn tạm thời của Dịch vụ có thể xảy ra như những sự kiện bình thường. Bạn hiểu thêm và đồng ý rằng chúng tôi không có quyền kiểm soát đối với các mạng của bên thứ ba mà bạn có thể truy cập trong quá trình sử dụng Dịch vụ và do đó, sự chậm trễ và gián đoạn việc truyền mạng khác hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi,

 

Bạn hiểu và đồng ý rằng Dịch vụ được cung cấp "Nguyên trạng" và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính kịp thời, xóa, phân phối sai hoặc không lưu trữ bất kỳ thông tin liên lạc hoặc cài đặt cá nhân hóa nào của người dùng.

 

MỘT SỐ TRẠNG THÁI HOẶC QUYỀN LỢI KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM ĐƯỢC CHỨNG MINH, VÌ VẬY MỘT SỐ GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN NHƯNG SẼ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TOÀN BỘ NỘI DUNG ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP

 

9. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, CHÚNG TÔI HOẶC CÁC LIÊN QUAN ĐẾN CỦA CHÚNG TÔI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, CÁ NHÂN, BẤT CỨ, CÁ NHÂN HOẶC HẬU QUẢ BẤT KỲ LOẠI NÀO, HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN DO VIỆC MẤT DỮ LIỆU LỢI NHUẬN, BẤT KỲ HOẶC CHƯA NÀO CHÚNG TÔI ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NÀY VÀ BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, PHÁT SINH NGOÀI HOẶC LIÊN KẾT VỚI VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB NÀO ĐƯỢC THAM KHẢO HOẶC LIÊN KẾT VỚI DỊCH VỤ. THÊM, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO ĐỐI VỚI HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA CÁC DỊCH VỤ HOẶC HỖ TRỢ TRONG VIỆC THỰC HIỆN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI THÔNG QUA DỊCH VỤ, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG.

 

MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN LUẬT CẤM VIỆC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI HẬU QUẢ HOẶC SỰ CỐ, VÌ VẬY CÁC GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN NHƯNG SẼ ÁP DỤNG CHO ĐẦY ĐỦ MẶT BẰNG PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

 

10. XÁC NHẬN

Theo yêu cầu của chúng tôi, bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ chúng tôi và các Chi nhánh của chúng tôi vô hại khỏi mọi trách nhiệm pháp lý, khiếu nại và chi phí, bao gồm cả phí luật sư, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc vi phạm Điều khoản Sử dụng này. Chúng tôi bảo lưu quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào mà bạn phải bồi thường, trong trường hợp đó, bạn sẽ hợp tác với chúng tôi để xác nhận bất kỳ biện pháp phòng vệ nào có sẵn,

 

11. BẢO MẬT VÀ MẬT KHẨU

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản của mình và đối với bất kỳ và tất cả các tuyên bố được đưa ra và các hành vi hoặc thiếu sót xảy ra thông qua việc sử dụng mật khẩu và tài khoản của bạn. Do đó, bạn phải thực hiện các bước để đảm bảo rằng những người khác không có quyền truy cập vào mật khẩu và tài khoản của bạn. nhân viên của chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn nhập mật khẩu của bạn. Bạn không được chuyển hoặc chia sẻ tài khoản của mình với bất kỳ ai và chúng tôi có quyền chấm dứt tài khoản của bạn ngay lập tức nếu bạn chuyển hoặc chia sẻ tài khoản của mình.

 

12. THAM GIA KHUYẾN MÃI

Đôi khi, Dịch vụ có thể bao gồm các quảng cáo do các bên thứ ba cung cấp. Bạn có thể trao đổi thư từ với hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các nhà quảng cáo hiển thị sản phẩm của họ trên Dịch vụ. Bất kỳ thư từ hoặc khuyến mại nào như vậy, bao gồm cả việc phân phối và thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ, và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc tuyên bố nào khác liên quan đến thư từ hoặc khuyến mại đó, chỉ là giữa bạn và nhà quảng cáo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ phần nào của bất kỳ thư từ hoặc khuyến mãi nào như vậy.

 

13. DỊCH VỤ E-MAIL, MESSAGING, BLOGGING VÀ TRÒ CHUYỆN

Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ email, nhắn tin, viết blog hoặc trò chuyện (gọi chung là "Truyền thông") cho người dùng Dịch vụ của chúng tôi, trực tiếp hoặc thông qua nhà cung cấp bên thứ ba. Chúng tôi cung cấp các thỏa thuận bổ sung riêng biệt thể hiện mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi, trừ khi được ghi chú rõ ràng hoặc mâu thuẫn, bao gồm các Điều khoản này.

 

Chúng tôi sẽ không kiểm tra hoặc tiết lộ nội dung của Thông tin liên lạc riêng tư trừ khi có sự đồng ý của người gửi hoặc người nhận, hoặc trong các tình huống được xác định hẹp được cung cấp theo Đạo luật về quyền riêng tư của Hoa Kỳ năm 1993, hoặc theo yêu cầu khác của pháp luật hoặc theo lệnh của tòa án hoặc chính phủ. Thông tin thêm có sẵn trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

 

Chúng tôi có thể sử dụng các thiết bị hoặc kỹ thuật giám sát tự động để bảo vệ người dùng của chúng tôi khỏi hàng loạt thông tin liên lạc không được yêu cầu (còn được gọi là "thư rác") và / hoặc các loại thông tin điện tử khác mà chúng tôi cho là không phù hợp với mục đích kinh doanh của chúng tôi. Tuy nhiên, các thiết bị hoặc kỹ thuật đó không hoàn hảo và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ liên lạc hợp pháp nào bị chặn, hoặc đối với bất kỳ liên lạc không mong muốn nào không bị chặn.

 

Hộp thư có thể có dung lượng lưu trữ hạn chế. Nếu bạn vượt quá dung lượng lưu trữ tối đa cho phép, chúng tôi có thể sử dụng các thiết bị tự động để xóa hoặc chặn các email vượt quá giới hạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những tin nhắn bị xóa hoặc bị chặn đó.

 

14. SỬ DỤNG QUỐC TẾ

Mặc dù Dịch vụ có thể được truy cập trên toàn thế giới, chúng tôi không tuyên bố rằng các tài liệu trên Dịch vụ là thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm bên ngoài New Zealand và truy cập chúng từ các lãnh thổ nơi nội dung của chúng là bất hợp pháp bị cấm. Những người chọn truy cập các Dịch vụ này từ các địa điểm khác tự chủ động làm như vậy và chịu trách nhiệm tuân thủ Luật pháp địa phương. Mọi ưu đãi cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ và / hoặc thông tin nào được thực hiện liên quan đến các Dịch vụ này đều vô hiệu nếu bị cấm.

 

15. CHẤM DỨT SỬ DỤNG

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần của Dịch vụ có hoặc không có thông báo và vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, vi phạm các Điều khoản Sử dụng này. Bất kỳ hoạt động gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp nào bị nghi ngờ có thể là cơ sở để chấm dứt mối quan hệ của bạn và có thể được chuyển đến các cơ quan thực thi pháp luật thích hợp.

 

Khi chấm dứt hoặc tạm ngừng, bất kể lý do là gì, quyền sử dụng Dịch vụ của bạn ngay lập tức chấm dứt và bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể hủy kích hoạt hoặc xóa ngay lập tức tài khoản của bạn cũng như tất cả các thông tin và tệp liên quan trong tài khoản của bạn và / hoặc thanh bất cứ điều gì nữa quyền truy cập vào các tệp như vậy hoặc các Dịch vụ này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ khiếu nại hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc chấm dứt hoặc tạm ngừng hoặc bất kỳ hành động nào khác do chúng tôi thực hiện liên quan đến việc chấm dứt hoặc tạm ngừng đó.

 

16. LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Các Dịch vụ (không bao gồm bất kỳ trang web được liên kết nào) do chúng tôi kiểm soát từ các văn phòng của chúng tôi tại New Zealand. Dịch vụ có thể được truy cập từ các quốc gia trên toàn thế giới. Vì những nơi này có luật có thể khác với luật của New Zealand, bằng cách truy cập Dịch vụ, cả hai chúng tôi đồng ý rằng các quy chế và luật của New Zealand sẽ áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ và mua các sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua các Dịch vụ. Mỗi người trong chúng tôi đồng ý và tuân theo quyền tài phán cá nhân độc quyền và nơi tổ chức bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào ở New Zealand liên quan đến các vấn đề như vậy.

 

17. LƯU Ý

Tất cả các thông báo cho một bên phải bằng văn bản và sẽ qua email hoặc thư thông thường.

 

Các thông báo cho chúng tôi phải được gửi đến Bộ phận Dịch vụ Khách hàng tại  support@runawayplay.com , nếu qua email, hoặc tại Runaway Play Limited 8 Stafford St, Dunedin, New Zealand 9016, nếu bằng thư thông thường . Thông báo cho bạn có thể được gửi đến địa chỉ do bạn cung cấp như một phần của Dữ liệu đăng ký của bạn. Ngoài ra, chúng tôi có thể phát các thông báo hoặc tin nhắn thông qua các Dịch vụ để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với Dịch vụ hoặc các vấn đề quan trọng khác và các chương trình phát sóng đó sẽ tạo thành thông báo cho bạn tại thời điểm gửi.

 

18. TOÀN BỘ THỎA THUẬN

Các điều khoản và điều kiện này cấu thành toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết giữa chúng tôi liên quan đến vấn đề của thỏa thuận này và thay thế tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước đó của các bên về vấn đề đó. Các Điều khoản Sử dụng này không được thay đổi, bổ sung hoặc sửa đổi bằng cách sử dụng bất kỳ (các) tài liệu nào khác. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi, bổ sung hoặc sửa đổi tài liệu này hoặc để đặt hàng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc thay đổi sẽ vô hiệu, trừ khi có thỏa thuận khác trong một thỏa thuận bằng văn bản do bạn và chúng tôi ký. Trong phạm vi bất kỳ điều gì trong hoặc liên quan đến Dịch vụ xung đột hoặc không nhất quán với các Điều khoản Sử dụng này, thì các Điều khoản Sử dụng này sẽ được ưu tiên. Bất chấp những điều đã nói ở trên, trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào giữa Điều khoản sử dụng này và Chính sách quyền riêng tư, Chính sách quyền riêng tư sẽ được ưu tiên . 

 

19. MỆNH LỆNH

Trong bất kỳ hành động nào để thực thi các Điều khoản Sử dụng này, bên thắng kiện sẽ được hưởng chi phí và phí luật sư. Bất kỳ nguyên nhân hành động nào do bạn đưa ra chống lại chúng tôi hoặc các Chi nhánh của chúng tôi phải được tiến hành sau một năm kể từ khi nguyên nhân hành động phát sinh hoặc được coi là vĩnh viễn được miễn trừ và cấm.

 

Bạn không được chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo Điều khoản Sử dụng này cho bất kỳ bên nào và mọi nỗ lực có chủ đích để làm như vậy sẽ vô hiệu. Chúng tôi có thể tự do chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản Sử dụng này.

 

Bạn đồng ý không bán, bán lại, tái sản xuất, nhân bản, sao chép hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại bất kỳ phần nào của Dịch vụ, hoặc sử dụng hoặc truy cập vào Dịch vụ.

 

Ngoài bất kỳ lý do bào chữa nào được cung cấp bởi luật hiện hành, chúng tôi sẽ được miễn trách nhiệm đối với việc không giao hàng hoặc chậm trễ trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua Dịch vụ của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, cho dù một trong hai bên có thể lường trước được hay không, bao gồm nhưng không bị giới hạn bởi, xáo trộn lao động, chiến tranh, hỏa hoạn, tai nạn, thời tiết bất lợi, không có khả năng vận chuyển an toàn, hành động hoặc quy định của chính phủ và các nguyên nhân hoặc sự kiện khác ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, có hoặc không tương tự với những nguyên nhân hoặc sự kiện được liệt kê ở trên.

 

Nếu bất kỳ phần nào của Điều khoản sử dụng này không hợp lệ hoặc không thể thi hành, phần đó sẽ được hiểu theo cách phù hợp với luật hiện hành để phản ánh ý định ban đầu của các bên gần như có thể và các phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ và hiệu lực.

 

Bất kỳ sự thất bại nào của chúng tôi trong việc thực thi hoặc thực hiện bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Sử dụng này hoặc các quyền liên quan sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

 

20. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trừ khi được ghi chú rõ ràng trên Dịch vụ, Dịch vụ được cung cấp bởi Runaway Play Limited, một Công ty trách nhiệm hữu hạn của New Zealand, có trụ sở tại 8 Stafford St, Dunedin. New Zealand. Email của chúng tôi là  support@runawayplay.com . Nếu bạn nhận thấy rằng bất kỳ người dùng nào đang vi phạm các Điều khoản Sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ  support@runawayplay.com .

Gradient_Top.png
bottom of page